درباره دکتر قربانی مقدم

دکتر عرفان قربانی مقدم – جراح مغز، نخاع و ستون فقرات

دکتر عرفان قربانی مقدم

جراح مغز، نخاع و ستون فقرات

بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب

عضو انجمن نورو اسپاین 

عضو انجمن جراحان ستون فقرات

بخش از گواهینامه و تقدیر نامه های دکتر قربانی مقدم